سخنران این نشست  دکتر احمد پاکتچی است. 

 مکان برگزاری: بزرگراه کردستان ، خیابان دکتر صادق…