برگزاری کارگاه «نمایه سازی همراه با معرفی نرم افزار ها»

به گزارش رویداد فرهنگی کارگاه«نمایه سازی همراه با معرفی نرم افزار ها» و کار عملی 10  و 11  اردیبهشت ماه  ساعت۱۲تا ۱۵ در دانشگاه الزهرا برگزار می شود.

مدرس فاطمه رنجبرى است.

 ایدی جهت ثبت نام: ZAR_RIN،  @Adka11  ،@lisa_alzahra  @

مکان برگزاری: ده ونک، دانشگاه الزهرا، سایت دانشکده روانشناسی

روی خط فرهنگ