برگزاری نشست فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی

گروه پژوهشی جامعه شناسی ادیان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجمن جامعه شناسی ایران نشست  

"فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی" را شنبه 4 اسفندماه برگزار می کند.

در این نشست سید حجت مهدوی سعیدی؛ داود مهدوی زادگان؛ سید محمد ثقفی؛ بیژن عبدالکریمی؛ بهمن اکبری؛ قادر فاضلی؛ حمید پارسانیا؛ سید جواد میریحضور دارند.

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت

روی خط فرهنگ