نشست «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی: سیر تحول روایت»

مرکز پژوهش های  زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه شیراز نشست «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی: سیر تحول روایت» را دوشنبه 29 بهمن ماه برگزار می کند.

سخنران نشست دکتر حمیدرضا شعیری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

مکان برگزاری: چهاراه ادبیات، دانشکده علوم، ساختمان شماره2،بخش زبان و ادبیات فارسی، سالن سعدی

روی خط فرهنگ